نکات اولیه
فرآیند فارسی سازی استاندارد شامل دو بخش قرینه سازی کلیه عناصر و موقعیت ها و ترجمه کلیه عبارات و کلمات موجود در پوسته انگلیسی می باشد،
فرآیند ترجمه شامل ترجمه پنل تنظیمات قالب و همچنین ظاهر پوسته می شود
نکات ضروری

نکات اختیاری
موارد ذیل اگر رعایت شوند باعث فروش بیشتر محصول شما و معرفی بهتر شما می شوند:

0